Allmänna köpvillkor Allmänna köpvillkor
Allmänna köpvillkor
Allmänna affärsvillkor med kundinformation

 1. 1. Tillämpningsomrade
 2. 2. Avtalets ingaende
 3. 3. Priser och betalningsvillkor
 4. 4. Leverans- och fraktvillkor
 5. 5. Ansvar för fel
 6. 6. Tilämplig rätt, Behörig domstol
 7. 7. Alternativ tvistlösning
 8. 8. My Triumph lojalitetsprogram

1) Tillämpningsomrade

1.1 Dessa affärsvillkor från Triumph Intertrade AG (nedan ”säljaren”) är tillämpliga på samtliga avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan ”kunden”) och säljaren gällande varor i säljarens onlinebutik. Härmed avvisas villkor från kundens sida, såvida inte annat överenskommits.

1.2 Konsument i den mening som avses i dessa allmänna affärsvillkor är varje fysisk person som ingår avtal för ändamål som i huvudsak faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten. Näringsidkare i den mening som avses i dessa allmänna affärsvillkor är en fysisk eller juridisk person eller ett handelsbolag,, som vid ingående av avtal agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten.

2) Avtalets ingaende

2.1 De produktbeskrivningar som finns i säljarens onlinebutik utgör inga bindande anbud från säljarens sida, utan ger kunden möjlighet att lämna ett bindande anbud.

2.2 Kunden kan lämna anbud via det beställningsformulär som finns i säljarens onlinebutik. Kunden lämnar ett juridiskt bindande anbud avseende de varor som varukorgen innehåller genom att klicka på de avslutande knapparna i beställningsprocessen efter det att han eller hon har lagt de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella varukorgen och genomgått den virtuella beställningsprocessen. Vidare kan kunden lämna ett anbud till säljaren per telefon, e-post eller post.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens anbud inom fem dagar genom att:

 • skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform ( e-post), vilket avgörs av i vilken mån kunden har tillgång till orderbekräftelsen, eller
 • leverera den beställda varan till kunden, vilket avgörs av i vilken mån kunden har tillgång tillvaran, eller
 • kräva betalning av kunden efter det att beställning har lagts.

Om flera av ovanstående alternativ kan tillämpas, ingås avtalet vid den tidpunkt då något av ovanstående alternativ inträffar. Om säljaren inte antar kundens anbud inom ovanstående tidsfrist, gäller detta som avslag av anbudet med följden att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.

2.4 Fristen för anbudets accepterande börjar löpa dagen efter det att kunden lämnat anbudet och upphör vid utgången av den femte dagen efter det att anbudet skickats.

2.5 När ett anbud lämnas via säljarens beställningsformulär på webben, sparar säljaren avtalstexten och skickar den tillsammans med dessa allmänna affärsvillkor i textform (t.ex. e-post eller brev), till kunden efter det att han eller hon har skickat sin beställning. Dessutom arkiveras avtalstexten på säljarens hemsida och finns tillgänglig utan kostnad för kunden via dennes lösenordsskyddade kundkonto, genom att han eller hon anger sina inloggningsuppgifter, såvida kunden har öppnat ett kundkonto i säljarens onlinebutik innan det att kundens beställning har avsänts.

2.6 Kunden kan löpande korrigera sitt anbud genom vanliga knapp- och musfunktioner innan anbudet skickas via beställningsformuläret på webben. Dessutom visas alla uppgifter ytterligare en gång i ett bekräftelsefönster där man kan göra ändringar medelst de gängse knapp- och musfunktionerna innan det att beställningen har lagts med bindande verkan.

2.7 Det ingångna avtalet finns tillgängligt på svenska.

3) Priser och betalningsvillkor

3.1 De angivna priserna är totalpriser inklusive lagstadgad moms, såvida inte annat framgår av säljarens produktbeskrivning. Eventuella tillkommande leverans- eller fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

3.2 Vid leverans till länder utanför EU kan i enstaka fall ytterligare kostnader tillkomma vilka inte säljaren ska ansvara för utan vilka kunden ska stå för. Det kan exempelvis gälla kostnader vid transferering av pengar genom kreditinstitut ( t.ex. transfereringskostnader, växelkursavgifter) eller importavgifter/-skatter (t. ex. tullkostnader).

3.3 Kunden kan välja mellan olika betalningsmöjligheter, vilka anges i säljarens onlinebutik.

3.4 Föreligger överenskommelse om förskottsbetalning, ska betalning ske omedelbart efter det att avtal har ingåtts.

3.5 Vid val av betalningssättet "PayPal" sker betalningen via PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg i enlighet med Paypals användarvillkor, som finns tillgängliga på https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_SE. Detta förutsätter bl.a. att kunden öppnar ett PayPal-konto respektive redan förfogar över ett sådant.

3.6 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Klarna" (faktura med Klarna) väljs, kommer betalningen att behandlas via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad "Klarna"). Ytterligare information och villkoren för Klarna finns i säljarens betalningsinformation, som kan ses på följande internetadress: https://se.triumph.com/bestallning-och-juridik/Help_Payment.html

4) Leverans- och fraktvillkor

4.1 Leverans av varorna sker genom frakt till den av kunden angivna leveransadressen, såvida inte annat överenskommits. Vid genomförande av transaktionen gäller den leveransadress som angivits i säljarens beställningsunderlag.

4.2 Om transportföretaget skickar tillbaka den levererade varan till säljaren på grund av att den inte kunnat levereras till kunden, bär kunden kostnaden för den felaktiga leveransen. Detta gäller inte om kunden utövar sin ångerrätt, om han eller hon inte kunnat råda över omständigheter som gjorde att varan inte kunde levereras eller om han eller hon tillfälligt var förhindrad att ta emot den erbjudna tjänsten, såvida säljaren inte meddelat honom eller henne om tjänsten i rimlig tid innan.

4.3 Varan kan inte hämtas.

5) Ansvar för fel

Beträffande ansvar för fel gäller vad som stadgas i lag.

6) Tilämplig rätt, Behörig domstol

6.1 För det fall kunden är konsument i den mening som avses i punkt 1.2 är samtliga parter underkastade lagen i det land där kunden har sin vanliga vistelseort, med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Tvister som uppstår inom ramen för detta avtal ska uteslutande prövas av en domstol som är behörig där kunden har sin hemvist.

6.2 För det fall kunden agerar som näringsidkare i den mening som avses i punkt 1.2 är samtliga parter underkastade lagen i det land där säljaren har sitt företagssäte, med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Tvister som uppstår inom ramen för detta avtal ska uteslutande prövas av en domstol som är behörig där säljaren har sitt säte.

7) Alternativ tvistlösning

7.1 EU-kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning online via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Plattformen fungerar som samlingsplats för tvistlösning utanför domstol för tvister som uppstår vid online-handel eller vid tjänsteavtal där en konsument ingår.

7.2 Försäljaren är varken förpliktigad eller beredvillig att delta i en tvistlösningsprocedur i detta tvistlösningsforum.

8) My Triumph lojalitetsprogram

LÄS IGENOM NOGGRANT. DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER VILLKOREN FÖR DELTAGANDE I TRIUMPHS LOJALITETSPROGRAM (”VILLKOR”). GENOM ATT REGISTRERA DIG FÖR OCH DELTA I TRIUMPHS LOJALITETSPROGRAM SAMTYCKER DU TILL DESSA VILLKOR.

My Triumph lojalitetsprogram erbjuds av Triumph (”Triumph”, även kallat ”vi”):

Triumph
Promenadestrasse 24
5330 Bad Zurzach
Schweiz

Triumphs lojalitetsprogram avser att belöna våra lojala konsumenter genom att erbjuda exklusiva förmåner till medlemmar som deltar i Triumph-butiker eller Triumphs onlinebutik.

8.1 Definitioner

 • Konto: Ditt Triumph-lojalitetskonto är tillgängligt via https://se.triumph.com/min-sida/mytriumph
 • Program: My Triumph (lojalitetsprogram)
 • Medlem: (kallas även ”du”). Alla som (a) uppfyller behörighetskraven för programmet, (b) har accepterat dessa villkor och integritetspolicyn och (c) har registrerat sig för programmet.
 • Giltiga poäng: poäng som definitivt förvärvats.
 • Nivåer: nivå i lojalitetsprogrammet som ger specifika förmåner.
 • Programuppdateringar och uppsägning: Triumph förbehåller sig rätten att uppdatera eller avsluta programmet när som helst efter eget gottfinnande, utan att ange skäl och utan ansvar gentemot medlemmar. Under programmets gång har du alltid tillgång till programmets villkor

8.2 Behörighet

Programmet erbjuds endast till enskilda personer. Företag, föreningar eller grupper får inte delta. Du är berättigad att registrera dig för programmet om du är:

 • 18 år eller äldre vid registreringstillfället,
 • inte utesluten från deltagande av Triumph

8.3 Bli medlem

För att bli medlem godkänner du dessa villkor för att registrera dig för programmet och tillhandahåller alla begärda uppgifter.

8.4 Personuppgifter

Triumph kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn som finns på http://se.triumph.com/bestallning-och-juridik/Contact_PrivacyPolicy.html#privacy. Alla personuppgifter som du lämnar till Triumph relaterat till programmet kommer att hållas mot ett konto. Triumph kommer att spåra dina butik- och onlinetransaktioner för att ge dig möjligheten att tjäna belöningar och förmåner. Dessutom samtycker du uttryckligen till att Triumph behandlar dina personuppgifter inom detta program. Du kan ta tillbaka ditt samtycke (och lämna programmet) när som helst genom att kontakta oss via e-post se.service@triumph.com eller på +46 (0)8 - 4083 8247 (Avgifter för det fasta nätet enligt lokal taxa, priser för det mobila nätet kan variera. Vi vill göra dig uppmärksam på att vår kundtjänst bara kan ta emot ditt samtal på engelska).

8.5 Poäng, nivåer och belöningar

Medlemmar tjänar 1 poäng genom att spendera 1 krona (Totalt köpvärde: inkluderar moms, frakt och hanteringskostnader men exkluderar eventuella rabatter, returer, återbetalningar eller andra justeringar, med det totala beloppet avrundat till närmaste krona.) vid deltagande i Triumph-butiker eller Triumphs onlinebutik. Medlemmar kan inte tjäna poäng på presentkort.

Om en medlem får återbetalning eller annan ekonomisk justering på någon transaktion kommer poängen som har tilldelats transaktionen att justeras i enlighet med detta.

8.5a Poängens utgångsdatum och bibehålla nivåstatus

Programmet fungerar under en 12-månaders rullande period ”programår”, från och med registreringsdatumet.

En kund uppgraderas så snart som minsta tillåtna antal poäng som krävs för en nivå uppnås.Vid varje årsdag för registrering beräknas nivån för de följande 12 månaderna baserat på mängden poäng som samlats in under de senaste 12 månaderna.

Vid slutet av 12-månadersperioden återställs poängnivån till 0.

8.5b Nivåer

Medlemmar kan nå tre olika nivåer baserat på antalet insamlade poäng under det senaste programåret.

 • Bronsnivå –mellan 1 och 1699 poäng
 • Silvernivå –mellan 1700 och 3599 poäng
 • Guldnivå –3700 eller fler poäng

8.5c Värdecheckar och fördelar

Varje nivå ger medlemmarna exklusiva förmåner. De aktuella förmånerna finns på https://se.triumph.com/mytriumph#benefits. Triumph förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, avbryta eller ändra förmåner. Medlemmar meddelas via e-post om ändringar som görs i programmet.

8.5d Giltighet för värdecheckar och förmåner

Värdecheckar och förmåner kan inte överlåtas och kan endast användas av den medlem vars namn anges på kontot, såvida inget annat anges. Värdecheckars giltighet anges i kampanjmaterialet som används för att distribuera den ovannämnda värdechecken. Högst två presentkort kan lösas in per transaktion. Värdecheckar och förmåner kan inte bytas mot pengar.

Värdechecken kan användas på transaktioner med rabatterade eller fullpris produkter.

Värdecheckar och förmåner kan endast lösas in i deltagande Triumph-butiker eller Triumphs onlinebutik.

8.5e Identifiering

Endast inköp som görs medan du är identifierad kommer att krediteras ditt konto. Du identifierar dig antingen i kassan under ett inköp eller genom att logga in på ditt konto https://se.triumph.com/min-sida/mytriumph. Inga poäng för oidentifierade inköp kan krediteras retroaktivt.

8.6 Kombinera fördelarna och rabatten

Medlemmar i lojalitetsprogrammet kan använda olika lojalitetsprogram för specifika förmåner och allmänna säljkampanjer som erbjuds av Triumph för alla konsumenter. Lojalitetsmedlemmar kan använda upp till två förmåner per transaktion genom att kombinera en lojalitetscheck med säljkampanj på en transaktion eller kombinera två lojalitetscheckar vid en transaktion.

Vid användning av mer än en värdecheck på samma transaktion kommer den första värdechecken att rabattera värdet av den totala transaktionen. Den andra värdechecken kommer dessutom att rabattera det redan sänkta värdet efter att ha använt den första värdechecken, och inte det totala köpvärdet.

8.7 Avsluta medlemskap och/eller konto

Ditt medlemskap kan avslutas på flera sätt. Alla poäng och förmåner kommer att förloras.

Av medlemmar:
Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst genom att kontakta kundtjänst via e-post se.service@triumph.com eller på +46 (0)8 - 4083 8247 (Avgifter för det fasta nätet enligt lokal taxa, priser för det mobila nätet kan variera. Vi vill göra dig uppmärksam på att vår kundtjänst bara kan ta emot ditt samtal på engelska).

Av Triumph:
Triumph förbehåller sig rätten att avsluta medlemmens deltagande i programmet, utan att vara skyldig till någon återbetalning eller ersättning till medlemmen under följande omständigheter: Om en medlem begår bedrägeri, använder programmet på ett olagligt eller bedrägligt sätt, skadar Triumph, dess varumärken eller anställda eller någon annan situation enligt Triumphs eget gottfinnande.

Efter en inaktiv period på två år kommer Triumph att radera ditt konto och ditt programmedlemskap. Vid uppsägning av ditt programmedlemskap kommer du att förlora dina rättigheter till eventuella oavslutade eller oanvända belöningar, rabatter eller andra förmåner.

8.8 Kommunikation

Genom att registrera dig för medlemskap i programmet och godkänna villkoren och integritetspolicyn samtycker du till att få meddelanden avseende lojalitetsprogrammet från Triumph och dess nuvarande och framtida märken. Genom att ge oss samtycke till marknadskommunikation kommer du dessutom att bli prenumerant på ett nyhetsbrev. Du kan också säga upp prenumerationen på e-postmeddelanden när som helst genom att klicka på länken ”unsubscribe” i våra meddelanden och du kan säga upp prenumerationen på reguljär post eller sms genom att kontakta vårt kundtjänstteam (se.service@triumph.com).

8.9 Ansvar

Triumph kommer inte att hållas ansvarigt, oavsett orsak, för skador som en medlem drabbas av till följd av eller i samband med programmet. Detta inkluderar skada på grund av typografiska fel, sättningsfel eller tryckfel, uppsägning eller ändring av programmet eller en brist hos tredjepart, såvida inte skadan orsakas av en avsiktlig handling eller en grov vårdslöshet av Triumphs ledning. Triumph kommer inte att hållas ansvarigt gentemot en medlem för oanvända belöningar vid eller efter uppsägningsdatumet. Medlemmen är ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av hans/hennes agerande mot villkoren eller bestämmelserna i programmet på något sätt, utan att det påverkar andra rättigheter som Triumph kan ha. Medlemmens ansvar kan åläggas av Triumph och tredjeparter som är anställda av Triumph mot anspråk från tredjepart avseende skador och kostnader som på något sätt har lett till deltagande i programmet eller genom icke-utförande av medlemmens skyldigheter enligt villkoren.

8.10 Övrigt

Om du har frågor, förslag, klagomål eller har en tvist med Triumph gällande programmet kan du skicka dem till kundtjänst via e-post se.service@triumph.com eller på +46 (0)8 - 4083 8247 (Avgifter för det fasta nätet enligt lokal taxa, priser för det mobila nätet kan variera. Vi vill göra dig uppmärksam på att vår kundtjänst bara kan ta emot ditt samtal på engelska). Se även våra Vanliga frågor på https://se.triumph.com/mytriumph#faq. Det finns inga rättsliga krav. Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor är ogiltiga eller kan ogiltigförklaras, är Triumph auktoriserad att lägga ner en eller flera ersättningsbestämmelser som tar hänsyn till karaktären och innebörden av den ogiltiga eller oacceptabla bestämmelsen så nära som möjligt, utan att vara ogiltig eller oärlig.

Version från: juli 2021

Online-Shop Hotline

Om du har frågor om din beställning hos Triumph Online Shop

Mån-Fre

8-20

Telefon
+46 (0)8 - 4083 8247 +46 (0)8 - 4083 8247

(Avgifter för det fasta nätet enligt lokal taxa, priser för det mobila nätet kan variera. Vi vill göra dig uppmärksam på att vår kundtjänst bara kan ta emot ditt samtal på engelska)

E-Mail:

se.service@triumph.com

Triumph Kundtjänst

Om du har frågor om butikerna, om Triumph-produkterna eller -varumärket

E-Mail:

info.nordic@triumph.com

Vill du ha en kupong på 50 kr Kupong? Registrera dig nu till vårt nyhetsbrev
Bli Medlem